Attendance Sheet (Jan-June, 2017)


Attendance Sheet Updated Dated 18-1-2017( list of courses and the registered students )              .ZIP
Attendance Sheet Updated Dated 31-1-2017( list of courses and the registered students )              .CSV


General Format of Class Attendance Sheet (Jul-Dec, 2016)


Program     Class Attendance Sheet
B. Tech. (IT)     Jhalwa Campus     1st Sem. 3rd Sem. 5th Sem. 7th Sem.
B. Tech. (IT)     Amethi Campus     3rd Sem. 5th Sem. 7th Sem.
B. Tech. (ECE)             1st Sem. 3rd Sem. 5th Sem. 7th Sem.
B. Tech. M.Tech. (IT)     Jhalwa Campus     1st Sem. 3rd Sem. 5th Sem.
  Software Engineering             7th Sem.
    Robotics         7th Sem
B. Tech. M. Tech. (ECE)             1st Sem. 3rd Sem. 5th Sem.  
Integrated M.Tech.     BioMedical Engineering                                              7th Sem. 9th Sem.
M.B.A. [2 Years] / M.B.A. Ph.D.
   Information Technology    1st Sem. 3rd Sem. 5th Sem.   
M.Tech. [2 Years]
   B I    1st Sem. 3rd Sem.      
      C L I S    1st Sem. 3rd Sem.      
      H C I    1st Sem. 3rd Sem.      
      I S    1st Sem. 3rd Sem.      
      M I    1st Sem. 3rd Sem.      
      R O    1st Sem. 3rd Sem.      
      S E    1st Sem. 3rd Sem.      
      W C E    1st Sem. 3rd Sem.      
M.Tech. Ph.D.
   B I    1st Sem. 3rd Sem.      
      C L I S    1st Sem. 3rd Sem.      
      H C I    1st Sem. 3rd Sem.      
      I S    1st Sem. 3rd Sem.      
      M I    1st Sem. 3rd Sem.      
      R O    1st Sem. 3rd Sem.      
      S E    1st Sem. 3rd Sem.      
    W C E    1st Sem. 3rd Sem.    
M.Tech. - Ph.D.   All Branches   5th Sem    
  All Ph.D.        Ph.D.